A magyar könyvállomány

Szlovéniában a muraszombati és a lendvai könyvtárnak van leggazdagabb könyvgyűjteménye. A kölcsönözhető és a ritka könyvek állományában számos olyan magyar nyelvű könyv található, amely szlovéniai és magyarországi viszonylatban értékes könyvritkaságnak számít. Ide sorolhatók mindazon monográfiák, naptárak, évkönyvek és helyi kiadású újságok a 19. század második feléből, amelyek egy része még a budapesti Országos Széchényi Könyvtárban sem található meg. Ugyanez vonatkozik azon magyar és kétnyelvű kiadványokra, amelyek 1941 és 1945 között, illetve 1946 után jelentek meg. A muraszombati és a szombathelyi könyvtárak együttműködése 1965-ben vette kezdetét. Ezt követően jött létre Muraszombatban a magyar nyelvű könyvtári állomány, s kezdődött meg  az állomány szakszerű gyűjtése, fejlesztése, rendezése s kölcsönzése.   

2015-ben a könyvtár magyar nyelvű állománya mintegy 28.000 dokumentumot tett ki. Ennek mintegy fele szépirodalmi mű, a másik fele pedig szak- és gyermekkönyvek, valamint különféle lexikonok, szótárak és enciklopédiák. Az eltelt néhány évtizedben a könyvtárnak sikerült jelentős számű történelmi vonatkozású szakkönyvet beszerezni. Ilymódon a könyvtár magyar nyelvű állománya évente mintegy 1000-1200 új kötettel gazdagodik.

Könyvtárunk több mint harminc éve igen szerteágazó s jó együttműködést folytat a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtárral. Hasonló módon folyamatos a könyvtárközi együttműködés a budapesti Országos Széchényi Könyvtárral is.

1996 óta könyvtárunk rendszeresen feldolgozza a COBISS könyvtári adatbázis keretében a Népújság, a Naptár, a Muratáj és a Lendvai Füzetek keretében megjelent szakcikkeket. Ezen időszakban sikerült létrehoznunk egy gazdag magyar nyelvű médiatárat (zene, videofilm, CD, DVD). A gyermek- és a tanulóifjúság mintegy 150 magyar nyelvű és szinkronizált rajzfilm közül válogathat.

Magyar nyelvű könyvállomány a bibliobuszon 

A nemzetiségileg vegyesen lakott területen igen nagy érdeklődés van a muraszombati könyvtár mozgókönyvtára iránt. A bibliobusz minden második héten a következő települések látogatja meg: Csekefa, Szentlászló, Kisfalu, Pártosfalva, Szerdahely, Domonkosfa, Kapornak és Hodos. Egy-egy alkalommal 80-120 olvasó keresi fel, s átlagosan 300 különféle könyvet és nem hagyományos dokumentumot kölcsönöznek ki.

Megítélésünk szerint a határmenti települések könyvtári ellátása a bibliobusz segítségével jó. Ezzel lehetőség van arra, hogy a legújabb kiadású könyvek is gyorsabban eljutnak az olvasókhoz. Nincs szükség arra, hogy a muraszombati központi könyvtár egy-egy kötetet 10-15 példányban megvásároljon. A rendelkezésünkre álló szerényebb anyagi eszközök ráfordításával ilymódon biztosítani tudjuk a határmenti legkisebb települések könyvtári ellátását is nagyobb választékú magyar nyelvű könyvek és más dokumentumok révén.